การส่งข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม (ปิดรับโครงการ)
ผู้สนใจสามารถ download และยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมพร้อมเอกสารหลักฐานได้
ตามแบบข้อเสนอโครงการ ที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กำหนดทาง www.mediafund.or.th
และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2422 8715-7 ในวันและเวลาราชการ
โดยสามารถส่งข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมได้ 3 ช่องทาง
1) ทางอีเมล์ granting@mediafund.or.th
2) ทางไปรษณีย์
3) ด้วยตนเอง


Scan QR Code เพื่อดาวโหลดเอกสารทั้งหมด
Group Line เพื่อหารือเรื่องการขอรับการสนับสนุน